โครงการอบรมปฏิบัติธรรมระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน (บวร)

เคลื่อนที่วันเสาร์ - อาทิตย์

 

สถานที่ตั้งหน่วยอบรม

  • วัดใกล้โรงเรียน
  • ภายในโรงเรียน

เป้าหมาย

๑. เยาวชนหญิง – ชาย ชั้น ป. ๔ - ม. ๖ จำนวน ๕๐ - ๓๐๐ คน

๒. ประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๐ คนขึ้นไป

วิธีดำเนินการ

  • เสนอโครงการต่อสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแต่ละจังหวัด
  • เสนอโครงการต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแต่ละจังหวัด
  • เสนอโครงการต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแต่ละพื้นที่
  • เสนอโครงการต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตทุกเขตแต่ละจังหวัด
  • เสนอโครงการต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดละจังหวัด
  • ติดต่อฝ่ายโรงเรียน ผู้ใหญ่บ้าน อบต กำนันและฝ่ายอำเภอ
  • ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายให้รับทราบ
  • เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาในโครงการ
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Free Web Hosting